Hoření a hašení

proces hoření
hašení
hasící přístroje

l. PROCES HOŘENÍ

Hoření je chemická reakce, při které dochází k okysličováni hořlavé látky, zahřáté na zápalnou teplotu, za vývinu tepla, světla a zplodin.

K procesu hoření jsou nutné tři základní činitele:
- hořlavá látka,
- zápalná teplota,
- okysličovadlo (vzdušný kyslík).

K zamezení hoření stačí odstranit jeden z těchto základních činitelů.

K rozšíření požáru dochází třemi způsoby:
- vedením (při zahřátí konstrukcí nebo zařízení s dobrou tepelnou vodivostí,
- sáláním (přímý přenos tepla od zdroje do prostoru,
- prouděním (přenos tepla zplodinami hoření do ostatního prostoru).

Třídy požárů:

Požáry dělíme-podle hořící látky do pěti tříd označených velkými písmeny:

Třída požáru
A - požáry pevných organických látek,
B - požáry hořlavých kapalin,
C - požáry hořlavých plynů
D - požáry hořlavých a alkalických kovů,
E - požáry elektrických zařízeni pod napětím.

2. HAŠENÍ

K zamezeni hoření stačí odstranit jeden z tří základních činitelů. K tomu slouží hasební láky a hasební prostředky.

Hasební látky:
- voda,
- vodní roztok pěnidla,
- hasební prášky,
- interní plyny,
- halony.

Voda je základní a nejpoužívanější hasební látkou vzhledem k její dostupnosti a i k vynikajícím hasebním účinkům. Jako hlavní hasící účinek je ochlazování hořící látky pod teplotu hořeni. Vzhledem k její elektrické vodivosti se nesmi používat k hašení elektrického zařízení pod napětím plným proudem a dále k hašeni lehkých a alkalických kovů. V některých případech a při použití speciálních způsobů (vodní mlha) lze vodu použít i na hašení el. zařízení pod napětím. Voda se nejčastěji používá k hašení požárů pevných hořlavých látek.

Vodní pěna vzniká přidáním vhodného pěnidla do vody, kdy při smíšením se vzduchem dochází k tvorbě pěny. Hlavní hasící účinek je zabránění přístupu vzdušného kyslíku k hořící látce.Vodní pěna se používá na hašení hořlavých kapalin.

Hasební prášky jsou hasební látky různého chemického složení podle účelu, ke kterému mají být použity. Nejčastěji se používá kyselý uhličitan sodný. Hlavní hasící účinek je zabránění přístup kyslíku k hořící látce, některé druhy hasebních prášků reagují s kyslíkem a tím zamezují okysličování hořlavé látky.Používají se k hašení požárů hořlavých kapalin, plynů, elektrického zařízení pod napětím, některé druhy jsou ; použitelné i pro hašení hořlavých a alkalických kovů.

Interní plyny. Nejčastěji se používá oxid uhličitý (C02), dále lez použít i dusík, vodní páru. Hasební účinek spočívá na snižováni koncentrace vzduchu v okolí hořící látky. Používají se k hašeni hořlavých kapalin, plynů a el. zařízení pod napětím.

Halony jsou halogenizované uhlovodíkové plyny. Hasební účinek je ve zpomalování reakce hořící látky vývinu tepla, s okysličovadlem. Při styku s plamenem vytvářejí toxické plyny. Vhodné k hašení hořlavých kapalin, el. zařízení pod napětím (max. do 1000 V), spalovacích a elektrických motorů apod. V současné době je používáni halonů mezinárodními konvencemi zakázáno.

3. HASÍCÍ PŘÍSTROJE

Rozdělujeme podle náplně hasební látkou na:
- vodní,
- pěnové,
- práškové,
- sněhové,
- halonové.

Vodní HP:
vhodný: třídy požáru A
použitelný: hořlavé kapaliny mísící se s vodou (líh, aceton apod.) nevhodný: archívy, knihovny
zákaz: elektrická zařízení pod napětím, lehké a alkalické kovy

Pěnový HP:
vhodný: třídy požáru B použitelný: třídy požáru A
nevhodný: hořlavé kapaliny mísicí se s vodou, nízkovroucí hořlavé kapaliny zákaz: elektrická zařízení pod napětím, lehké a alkalické kovy

Práškový H P:
vhodný: třídy požáru B, C a E, některé typy (univerzální prášek) i D, archívy, knihovny
použitelný: třídy požáru A
nevhodný: volně ložený hořlavý prach, sláma a podobné vláknité látky a pod., zařízení přesné mechaniky a elektroniky

Sněhový HP (C02 ):
vhodný: třídy požáru B, C a E, zařízení jemné mechaniky a elektroniky, u kterých nehrozí poškození nízkou teplotou, sklady potravin
použitelný: omezeně pro třídu požáru A
nevhodný: na volném prostranství, volně ložený hořlavý prach, sláma a podobné vláknité látky zákaz: lehké a alkalické kovy

POZOR: Sněhové hasící přístroje S 6
jsou tlakové nádoby a vztahuje se na ně ČSN 07 8344 "Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Provozní pravidla" (musí stát na pevné podložce zajištěny proti pádu).